top of page

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zasielanie informácií a obchodných oznámení

 

Divadlo z domčeka, OZ

IČO: 50101242

DIČ: 2120243785

Slanec 850, 962 05 Hriňová 

Zapísané na Ministerstvo vnútra VVS/1-900/947761

 

Súhlas

 

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby Divadlo z domčeka, OZ, IČO: 50101242  spracovávalo Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu podľa ďalej uvedených podmienok.

 

Rozsah spracovania Vašich osobných údajov

 

Divadlo z domčeka, OZ bude na základe tohto súhlasu spracovávať Vaše meno, zamestnávateľa, email, telefónne číslo a to za ďalej uvedeným účelom.

 

Účel spracovania Vašich osobných údajov

 

Divadlo z domčeka, OZ bude Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu  spracovávať za účelom zasielania informácií, obchodných oznámení, pozvánok na predstavenia, ponúk predstavení a služieb poskytovaných Divadlo z domčeka, OZ. Ďalej je účelom spracovania osobných údajov realizácia marketingovej analýzy za účelom prispôsobenia konkrétnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb.

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas. Vaše Osobné údaje sú spracovávané v súlade  so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 - (ďalej ako „GDPR“).

 

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané

 

Divadlo z domčeka, OZ bude Vaše osobné údaje spracovávať po dobu piatich rokov, pokiaľ tento súhlas neodvoláte skôr.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostrednictvom zaslania emailu na adresu: info@divadlozdomceka.sk

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

 

K Vašim osobným údajom budú mať prístup vedenie Divadla z domčeka, OZ, ktorí budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutnú a v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

 

Kontaktné údaje Divadlo z domčeka, OZ

Divadlo z domčeka, OZ môžete kontaktovať na emaile: info@divadlozdomceka.sk alebo písomne na adrese sídla OZ. Divadlo z domčeka, OZ je oprávnená požadovať preukázanie Vašej totožnosti za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám k Vašim osobným údajom.

 

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, podať námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovat prenesenie údajov, právo prístupu ku svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov, máte právo výmazu a ďalšie práva stanovené v GDPR.

 

Právo podať sťažnost u dozorového úradu

 

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia si povinností spoločnosti plynúcich z GDPR na dozorový úrad. Dozorovým úradom je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

  

Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

 

Vaše osobné údaje poskytujete úplne dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť, ale v prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcť zasielať naše ponuky, pozvánky a obchodné oznámenia.

bottom of page